Vereniging van Eigenaren Ondersplitsing Gebouw 3 Hotel-Appartementencomplex “Residentie Noordzee”

Privacy BeleidHet Bestuur van de VvE “Residentie Noordzee” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid vastgelegd van onze vereniging waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
 Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Bestuur van de VvE “Residentie Noordzee” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming -als wij deze nodig hebben- voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als het Bestuur van de VvE “Residentie Noordzee” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vereniging van Eigenaren Ondersplitsing Gebouw 3 Hotel-Appartementencomplex “Residentie Noordzee”
 p/a Indusstraat 162,
 1448DC Purmerend
 [email protected]
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door het Bestuur van de VvE “Residentie Noordzee” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 
Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het beheer over het gemeenschappelijk bezit. In het kader van dit doel is het bestuur van de vereniging op grond van de toepasselijke reglementen verplicht een register aan te leggen van eigenaars en gebruikers.
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • naam
  • adres
  • pc en woonplaats
  • telefoon
  • e-mail
  • bankrekening nummer

 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, akte of reglement.
 
 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onderhoud aan cv-installaties.
 
 Wij als het Bestuur van de VvE “Residentie Noordzee” geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Medische gegevens
Indien aan het bestuur medische gegevens worden verstrekt in het kader van de behartiging van het belang van een of meer eigenaars, dan worden deze medische gegevens niet bewaard, tenzij de belanghebbende eigenaar daartoe verzocht heeft. In elk geval worden medische gegevens na 12 maanden verwijderd.


Bewaartermijn
Het Bestuur van de VvE “Residentie Noordzee” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gedurende de periode van eigendom of gebruik van een appartementsrecht en worden de persoonsgegevens bewaard). Na beëindiging van de eigendom of gebruik worden de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaard.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • Het analoge archief, voor zover in ons bezit is gecontroleerd op persoonsgegevens en die zijn daaruit verwijderd.
  • In het digitale archief is het document “Register van de eigenaars en gebruikers” opgenomen in de map “Leden Vereniging”, sub-map van de map “Bestuur”, sub-map van de map “Bestuur VVE Gebouw 3 Residentie Noordzee”.Deze map bevindt zich op de computer van de voorzitter, secretaris en de penningmeester van het Bestuur VVE Gebouw 3 Residentie Noordzee. Deze computers zijn afgesloten met een wachtwoord.
  • In de financiële administratie…………………………………………………………………
  • Binnen het bestuur is afgesproken deze gegevens niet aan derden te verstrekken/ in te laten zien. Uitzondering vormen die partijen waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten en partijen waarbij het wettelijk verplicht/toegestaan is.


Rechten omtrent je gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of een bepaling welke voortvloeit uit de akte en/of (model)reglement. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Kom u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Informatie

Nieuwe eigenaars en gebruikers zullen door het bestuur of in opdracht van het bestuur op de hoogte worden gebracht van dit privacy beleid, door verstrekking van dit reglement. Tevens dienen nieuwe eigenaars en gebruikers de toestemmingsverklaring, welke dient als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen. Deze toestemmingsverklaring is als bijlage aan dit reglement opgenomen.

Toestemmingsverklaring leden VvE in het kader van de AVG

Door op de knop "verklaring" te klikken vindt u de te downloaden toestemmingsverklaring in pdf.