HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN

VAN HET APPARTEMENTENGEBOUW

RESIDENTIE NOORDZEE”


STRANDWEG 42A T/M 42P, 9163GN NES (AMELAND).


INHOUD VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1 Algemeen 

Artikel 2 Wijze van benoeming en taakomschrijving van het bestuur

Artikel 3 Vergadering van eigenaren

Artikel 4Jaarlijkse rekening en verantwoording, begroting en te storten bijdragen

Artikel 5Bestemming privégedeelte

Artikel 6Gebruik gemeenschappelijke gedeelten en het uiterlijk aanzien van het gebouw

Artikel 7 Bescherming woongenot

Artikel 8Verhuur van het privégedeelte als recreatie bestemming

Artikel 9Het in gebruik geven door de eigenaar van zijn privégedeelte aan derden

Artikel 10Huisdieren

Artikel 11 Lift

Artikel 12 Huisvuil

Artikel 13 Parkeerterrein

Artikel 14Toegang tot privégedeelten

Artikel 15 Verbod brandgevaarlijke stoffen

Artikel 16Uitoefenen van bedrijf/beroep

Artikel 17 Uitvoering van werkzaamheden

Artikel 18Verkoop van het appartement c.q. gebruik parkeerplaats

Artikel 19 Overige gevallen

Artikel 20 Overtredingen

Artikel 21 Niet voorziene gevallen

Het Huishoudelijk Reglement (H.H.R.) als bedoeld in artikel 44 van het splitsingsreglement van de Vereniging van Eigenaren Ondersplitsing Gebouw 3 Hotel-Appartementencomplex “Residentie Noordzee” (afgekort VvE “Residentie Noordzee”)


Algemeen

Artikel 1

U bent mede-eigenaar en/of gebruiker van het appartementencomplex gelegen aan de Strandweg 42 A t/m P te Nes (Ameland) en als mede-eigenaar lid van de VvE “Residentie Noordzee”.

Dit brengt met zich mee, dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor uw eigen appartement, maar dat u ook medeverantwoordelijkheid draagt voor het in goede en representatieve staat houden van het hele gebouw. De gebruikers van het gebouw moeten zich er van bewust zijn, dat het dicht opéén wonen gemakkelijk aanleiding kan geven tot overlast. 


Wijze van benoeming en taakomschrijving van het bestuur

Artikel 2

 1. Voorzitter

Door de vergadering wordt uit de eigenaren een voorzitter benoemd, hij/zij wordt benoemd voor een periode van 3 jaar en is wederom direct benoembaar voor eenzelfde periode .

De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. Hij/Zij zorgt voor het naleven van het reglement van splitsing, het huishoudelijk reglement en andere door de vereniging aangenomen besluiten.

Indien mogelijk verenigt de voorzitter deze taak met die van voorzitter van bestuur. 

Indien de voorzitter de taak van voorzitter niet verenigt met die van voorzitter van het bestuur, is de benoeming voor onbepaalde tijd. 

De voorzitter kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen.

 1. Verkiezing bestuursleden:

Door de vergadering van eigenaren worden, naast de voorzitter, maximaal 2 bestuursleden benoemd. Het gekozen bestuur verdeelt de taken onderling.

Het bestuur heeft toezicht op de uitvoering van de door de vergadering van eigenaren genomen besluiten.

 1. Voorzitter

De voorzitter van de vergadering en de voorzitter van het bestuur worden, indien mogelijk, in één persoon verenigd. 

Binnen het bestuur is de voorzitter belast met de leiding van bestuur en de bestuursvergaderingen. 

 1. Secretaris

De secretaris beheert het archief, zorgt voor de uitgaande en inkomende correspondentie en stelt, in overleg met de mede-bestuursleden, de agenda op voor de ledenvergadering.

De secretaris is verantwoordelijk voor het (laten) notuleren van de vergaderingen.

 1. Penningmeester

De penningmeester beheert de financiële zaken, stelt het financiële jaarverslag op, stelt in overleg met de andere bestuursleden de begroting op, bewaakt de begroting en maant de bewoners, die voor wat de betaling van de maandbijdragen en andere vorderingen in gebreke blijven. 

Het bestuur heeft conform de splitsingsakte geen mandaat tot het doen van uitgaven, die niet onder de door de leden goedgekeurde begroting vallen, uitgezonderd die zaken, die gedurende het boekjaar als calamiteit beschouwd kunnen worden en direct actie behoeven. Mochten er toch bepaalde zaken zich voordoen, dan dient het bestuur eerst de leden te raadplegen. 

 1. Rooster van aftreding

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn wederom direct benoembaar voor eenzelfde periode. De voorzitter en de leden van het bestuur kunnen te allen tijde hun functie neerleggen. 

In het geval van een voltallig aftreden van alle leden van het bestuur, zullen zij verplicht zijn gedurende een periode van 3 maanden, de nieuw benoemde leden van het bestuur in te werken. 

 1. Het bestuur belegt, behoudens dringende en ingrijpende zaken, minimaal 3 keer per jaar een vergadering.


Vergadering van eigenaren

Artikel 3

 1. De vergadering van eigenaren zullen worden gehouden volgens artikel 33 tot en met 40 van het reglement van splitsing.
 2. De eigenaren brengen in deze vergadering zoveel stemmen uit als is aangegeven in het splitsingsreglement (artikel 38 punt 5).
 3. De notulen van de vergadering worden binnen 4 weken na de datum van de vergadering aan de eigenaren verstuurd. De notulen bevatten in ieder geval alle besluiten die in de vergadering genomen zijn.
 4. De vergadering benoemt een kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden, waarvan steeds de langstzittende aftreedt. Daarnaast wordt een reservelid benoemd, die bij verhindering van een van de leden van de kascontrolecommissie zijn/haar taak waarneemt en in het daaropvolgende jaar de plaats van het afgetreden lid inneemt. Het afgetreden lid kan zich herkiesbaar stellen als reservelid. In de kascontrolecommissie heeft geen lid van het bestuur zitting. 

De commissie heeft tot taak de jaarrekening van het bestuur te controleren en zij brengt verslag van haar bevindingen uit aan de vergadering van eigenaren.


Jaarlijkse rekening en verantwoording, begroting en te storten bijdragen

Artikel 4

 1. Overeenkomstig artikel 4 en 5 van het splitsingsreglement wordt in de jaarlijkse vergadering de jaarrekening over het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en de maandelijkse voorschotbijdrage vastgesteld.
 2. Aan het bestuur is mandaat verleent tot het doen van uitgaven voor werkzaamheden welke gebudgetteerd zijn en geen uitstel gedogen.
 3. In bijzondere gevallen kan het bestuur een extra wijziging in de maandelijkse voorschotbijdrage aan de vergadering voorstellen.
 4. De maandelijkse voorschotbijdrage dient door de eigenaren uiterlijk op de 27ste van elke maand bij achterafbetaling te zijn voldaan op de bankrekening van de VvE.
 5. Indien een eigenaar langer dan een maand in gebreke blijft bij enig door hem/haar aan de vereniging verschuldigd geworden bedrag, is hij/zij, zonder dat enige in gebreke stelling is vereist, in verzuim en is hij/zij over het achterstallige bedrag van de datum van opeisbaarheid af, een rente verschuldigd van 2% per maand met een minimum van € 50,00 plus € 10,00 administratiekosten. Het bestuur is bevoegd deze bedragen te matigen en de verschuldigde rente van 2% jaarlijks door de vergadering aan te passen.
 6. Indien een eigenaar langer dan drie maanden in gebreke blijft, zal het verschuldigde bedrag in rechte worden ingevorderd. De kosten van deze invordering worden eveneens op de desbetreffende eigenaar verhaald.
 7. Indien een eigenaar bij herhaling niet aan zijn/haar financiële verplichtingen aan de vereniging voldoet, treedt hoofdstuk 27 van het reglement van splitsing (ontzegging van het gebruik van privégedeelte) in werking.


Bestemming privégedeelte

Artikel 5

Een privégedeelte is bestemd om te worden gebruikt als (recreatie)woning.


Gebruik gemeenschappelijke gedeelten en het uiterlijk aanzien van het gebouw

Artikel 6

 1. Eigenaren en/of gebruiker zijn verplicht niet alleen de buitenzijde van de eigen woning aan de galerijzijde regelmatig te reinigen, maar ook de galerij zelf. 
 2. Eigenaren en/of gebruiker van appartementen die werkzaamheden in hun appartement verrichten c.q. laten verrichten zijn verplicht na eventuele vervuiling van de algemene ruimten deze weer schoon te maken, ofwel te laten schoonmaken. 
 3. Het is niet toegestaan wasgoed in de gemeenschappelijke ruimten te drogen of te hangen.
 4. Het is niet toegestaan wasgoed of bloembakken aan de buitenkant van de balkons aan de voorzijde van het gebouw aan of over de balustrade te hangen.
 5. Het aanbrengen van buitenaf zichtbare antennes, waaronder ook schotelantennes, is niet toegestaan.
 6. Het is niet toegestaan opzichtige naamborden, reclame-aanduidingen, vlaggen, enz. aan te brengen.
 7. Het is niet toegestaan fietsen of andere vervoermiddelen tegen de gevels van het gebouw en op of in de algemene gedeelten te plaatsen, zij dienen in de daarvoor bestemde bergingen te worden geplaatst. 
 8. Het spelen van kinderen in de gemeenschappelijke ruimten is niet toegestaan.
 9. Roken in de gemeenschappelijke ruimten is niet toegestaan.


Bescherming woongenot

Artikel 7

 1. Het is verboden muziek te maken/af te spelen, waaronder wordt verstaan het spelen op muziekinstrumenten, het spelen van een geluidsdrager e.d. op zodanige wijze dat dit hinderlijk is voor omwonenden.
 2. Het is verboden tussen 8 uur ’s avonds en 8.30 uur ’s morgens, alsmede op zon- en christelijke feestdagen, werkzaamheden te verrichten in het gebouw die hoorbaar zijn voor de andere eigenaren en/of gebruikers.
 3. Het is verboden om in de vloeren te boren en te spijkeren. Dit in verband met de in de vloeren aanwezige leidingen.
 4. Mocht bij hoge uitzondering een eigenaar/gebruiker een festiviteit plannen, waarbij hij/zij de kans loopt dat de festiviteit geluidsoverlast kan bezorgen bij een der andere appartementen, dan dient die eigenaar/gebruiker daarvan de andere appartementhouders tijdig schriftelijk te informeren. Te allen tijde geldt dat geluidsoverlast tussen 24.00 uur en 8.30 uur niet is toegestaan. Dit geldt ook bij een festiviteit.


Verhuur van het privégedeelte als recreatie bestemming

Artikel 8

De eigenaar dient er zorg voor te dragen dat de huurders van zijn/haar appartement op de hoogte zijn van artikel 6 en 7, 10 t/m 13 en 15 van dit huishoudelijk reglement. Bij het niet naleven ervan blijft de eigenaar te allen tijde aansprakelijk.


Het in gebruik geven door de eigenaar van zijn privégedeelte aan derden

Artikel 9

 1. In overeenstemming met het splitsingsreglement zijn de eigenaren verplicht bij voornemen tot het in gebruik geven van hun appartement aan een ander (met uitzondering van verhuur in het kader van recreatie), het bestuur hiervan onverwijld in kennis te stellen.
 2. Eigenaren zijn verplicht te zorgen dat bij in gebruik geven van hun appartement aan een ander (met uitzondering van verhuur in het kader van recreatie , zij er zorg voor dragen dat de gebruiker het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement in zijn/haar bezit heeft alvorens de gebruiker toegang krijgt tot het gebouw.


Huisdieren

Artikel 10

Huisdieren mogen aan andere bewoners geen hinder of overlast veroorzaken. Mocht verontreiniging (poep, plas of overgeven) in de gemeenschappelijke gedeelten plaatsvinden, is de betrokken eigenaar van het huisdier verplicht de sporen hiervan onmiddellijk op te ruimen. 

Huisdieren dienen in en op de gemeenschappelijke ruimten aan de lijn te worden gehouden. Men dient er op toe te zien dat aangelijnde huisdieren niet aan de muren, deuren en liftwanden krabben of ertegen plassen.


Lift

Artikel 11

 1. Onnodig gebruik maken van de lift is niet toegestaan.
 2. Kinderen mogen niet zonder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de lift.
 3. Huisdieren moeten ook in de lift aangelijnd zijn.
 4. Bij gebruik maken van de lift voor het verhuizen, dan wel verplaatsen van inrichting/grote voorwerpen dient de eigenaar en/of gebruiker altijd van te voren dit middels een mail kenbaar te maken aan het bestuur. Hier geldt een boete van € 50,00 bij in gebreke blijven. Eventuele kosten bij beschadiging worden altijd verhaald op de veroorzaker.
 5. Het is te allen tijde verboden de lift te belasten met het aantal personen en goederen die het maximale toegestane gewicht te boven gaan. 
 6. Schade door onverantwoord gebruik, dan wel door overtreding van een van de hierboven genoemde zaken worden altijd op de veroorzaker verhaald. 


Huisvuil

Artikel 12

 1. Huisvuil (restafval) kan in goed gesloten zakken in de daarvoor bestemde containers worden gedeponeerd. 
 2. Grof huisvuil dient men, in overleg met de gemeente Ameland, zelf af te (laten) voeren.
 3. Papier en glas dient men in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Deze containers staan bij de supermarkten en o.a. langs de Zwarteweg.
 4. Het is niet toegestaan afval of etensresten via terrassen/balkons of ramen naar buiten te gooien. Ook het voederen van dieren door het naar buiten gooien van brood of ander voedsel is niet toegestaan (het laten slingeren van voedselresten lokt ongedierte).Parkeerterrein

Artikel 13

 1. Het parkeerterrein is uitsluitend bedoeld voor het doel waarvoor deze is aangelegd en ingericht. Alleen de eigenaar en/of gebruikers hebben toegang en mogen hun voertuig uitsluitend parkeren op de hen toebehorende plaats . Zij mogen hun parkeervak niet overschrijden.
 2. Het plaatsen van een aanhangwagen e.d. is toegestaan, mits het parkeervak niet wordt overschreden.
 3. Op het parkeerterrein is het repareren, olie verversen van motorvoertuigen of het geven van onderhoudsbeurten niet toegestaan.


Toegang tot privégedeelten

Artikel 14

De eigenaren en gebruikers van de privégedeelten zijn verplicht een lid van het bestuur en eventueel een door het bestuur aan te wijzen persoon/personen toegang tot die gedeelten te verschaffen, wanneer dit voor de vervulling van de taak van het bestuur noodzakelijk is. Het bestuur dient daartoe de eigenaren vooraf te informeren over de periode, waarin de werkzaamheden plaatsvinden.

Langdurige uit te voeren werkzaamheden (zoals verbouwingen en bouwkundige aanpssingen) in de privégedeelten worden gepland in de maanden november t/m maart met uitzondering van de Kerstvakantie. Dit geldt ook voor werkzaamheden in het kader van het MJOP. 

Werkzaamheden die ontstaan vanuit een calamiteit vallen uiteraard buiten deze tijdslimiet.

Invulling naar de praktijk wanneer het werkzaamheden betreffen in meerdere appartementen in het kader van het MJOP :

 1. Eigenaren/bewoners zijn zelf aanwezig in de aangegeven perioden wanneer de werkzaamheden plaats vinden (werkdagen van 07.30 uur tot 18.00 uur)
 2. Eigenaars/bewoners geven toestemming aan een van de bestuursleden die de werkzaamheden coördineert/begeleidt, om hun appartement via de (hoofd)sleutel voor de werkzaamheden te openen. 

Het bestuur kan geen enkele toezegging doen over exacte data of tijdstippen, waarop er tijdens de afgesproken periode in de verschillende appartementen gewerkt wordt.

Het is niet de bedoeling dat individuele eigenaren zich met de uitvoering bemoeien richting ingehuurde bedrijven. Wanneer zij opmerkingen en/of klachten hebben, gelieve zich tot een van de bestuursleden te wenden. Het gaat dan om de door het bestuur verleende opdrachten aan bedrijven. 

Indien appartementen niet toegankelijk zijn, leidt dit tot belemmering van de voortgang van de werkzaamheden. Kosten die daaruit voortvloeien, kunnen niet ten laste komen van de VvE. Daar zijn de eigenaren die de belemmering veroorzaakt hebben verantwoordelijk voor. 


Bijzondere voorziening in appartement 42B.

In appartement 42B wordt het water afgetakt ten behoeve van de watervoorziening in de algemene ruimte. Deze aftakking is gerealiseerd in 2020 en in de ALV van 7 november 2020 is met meerderheid van stemmen akkoord gegaan met deze voorziening en tevens is met meerderheid van stemmen akkoord gegaan dat het vastrecht van de aansluiting op kosten is van de eigenaar van het appartementsrecht 42 B en de water verbruikskosten van appartement 42 B voor rekening komen van de VvE. Deze verdeling van de kosten blijft bestaan, zolang het appartement 42 B recreatief gebruikt wordt. Indien er in het appartement sprake is van permanente bewoning wordt de verdeling van de kosten herzien en zal 35% van de verbruikskosten voor de eigenaar van het appartementsrecht 42 B komen. Bovenstaande is vastgelegd in de notulen van de ALV van 7 november 2020. 


Verbod brandgevaarlijke stoffen

Artikel 15

Het is niet toegestaan in het gebouw op de terrassen, of balkons, petroleum, as, benzine, vuurwerk of soortgelijke producten in voorraad te hebben in grotere hoeveelheden dan voor normaal gebruik noodzakelijk is. In het moedwillig veroorzaken van brand en teweegbrengen van een ontploffing wordt in deze verwezen naar de artikelen 157 en 158 van het Wetboek van Strafrecht.

Gezien de overlast voor andere bewoners is het ook niet toegestaan om op de terrassen of de balkons te barbecuen. 


Uitoefenen van bedrijf/beroep

Artikel 16

Het uitoefenen van een beroep en/of enig bedrijf, alsmede het verlenen van diensten tegen betaling in het privégedeelte is niet toegestaan.


Uitvoering van werkzaamheden

Artikel 17

Alle verzoeken tot het verrichten van werkzaamheden lopen lopen via het bestuur.


Verkoop van het appartement c.q. gebruik parkeerplaats

Artikel 18

 1. Bij vervreemding als bedoeld in artikel 28 van het splitsingsreglement dient de vervreemdende eigenaar daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het bestuur, onder vermelding van de datum van de vervreemding, en voor zover bekend, van de persoonsgegevens van de nieuwe eigenaar.
 2. De verkoper heeft bij verkoop van het appartementsrecht geen recht op restitutie van het servicegeld, dat bestemd is voor dagelijks onderhoud en groot onderhoud. Deze gaan over op de volgende eigenaar. Wel vindt verrekening plaats van deze kosten t.a.v. de lopende maand. Dit geschiedt in de verkoopakte pro rata door de notaris met de nieuwe eigenaar, waarbij de dag van overdracht van het appartementsrecht de eerste dag is die voor rekening van de nieuwe eigenaar komt. Tevens worden eventuele vorderingen van de VvE op de verkoper door de notaris verrekend.
 3. Bij verkoop van het appartement dient een bedrag van € 50,00 inschrijfgeld te worden betaald door de nieuwe eigenaar. Dit bedrag wordt in de koopakte door de notaris verrekend. Dit bedrag kan jaarlijks door het bestuur worden herzien.


Overige gevallen

Artikel 19

 1. Eigenaren en bewoners dienen zich te onthouden van alles wat ressorteert onder bevoegdheden van het bestuur of de vergadering van eigenaren.
 2. Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de uitvoering van dit reglement, ook wanneer een appartement is verhuurd of in bruikleen gegeven.
 3. De galerijen van de appartementen behoren tot de gemeenschappelijke ruimten.
 4. Storingen aan de huistelefooninstallatie, televisiekabel, glasvezelkabel en wifi-apparatuur , veroorzaakt door niet voorgeschreven verbindingen en/of reparaties die zijn verricht door onbevoegde personen, zijn voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende appartement. 
 5. Iedere appartementseigenaar is zelf verantwoordelijk voor controle van gasaansluitingen en gastoestellen (jaarlijkse dan wel twee-jaarlijkse controle).
 6. Iedere eigenaar is zelf verantwoordelijk voor controle op kitnaden in de natte ruimten van het appartement. Ontstane schades door nalatigheid, is niet verzekerd.
 7. Iedere eigenaar is zelf verantwoordelijk voor controle van aansluitingen van water- en cv-leidingen.
 8. Bij kans op vorst en speciaal bij afwezigheid, dient men er voor te zorgen dat de radiatoren niet geheel gesloten zijn.
 9. Het is uitsluitend toegestaan motorloze afzuigkappen aan te sluiten op de gemeenschappelijke luchtkanalen. 


Overtredingen

Artikel 20

 1. Schaden, voorvloeiende uit de overtreding van het bepaalde in het reglement van splitsing en van het huishoudelijk reglement, zullen op de veroorzaker(s) dan wel de verantwoordelijke(n), worden verhaald.
 2. Klachten e.d. omtrent nakoming van het bepaalde in het reglement van splitsing en van het huishoudelijk reglement, gelieve u schriftelijk in te dienen bij het bestuur.
 3. Herhaalde overtredingen van het in het reglement van splitsing en het huishoudelijk reglement bepaalde, kan leiden tot het gestelde in artikel 27 van het reglement van splitsing.


Niet voorziene gevallen

Artikel 21

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 


Datum van ingang Huishoudelijk Reglement

Goedgekeurd op de ledenvergadering van 12 januari 2003.

Aangepast en goedgekeurd op de ledenvergadering van 03 november 2018. 

Aangepast en goedgekeurd tijdens de digitale ledenvergadering van november 2020.